Miljö

Borås Jeepklubbs verksamhet skall kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

Alla medlemmar förbinder sig att följa Borås Jeepklubbs och Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

 • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
 • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
 • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
 • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
 • handskas miljöriktigt med allt material såsom t.ex. bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
 • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
 • förebygga olyckor
 • att följa de miljöplaner och regler klubben har satt upp för arrangemang
 • vid en olycka agera utefter den larmplan som klubben tagit fram utefter de regler och beslut myndigheterna och SBF tagit fram
 • att tomgångskörning under arrangemang inte överskrider en minut


Borås Jeepklubb förbinder sig att

 • vid tävlingsarrangemang väga in miljömässiga aspekter
 • på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon
 • genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande
 • aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt
 • ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.