Borås Jeepklubb

För att bli medlem i klubben betala in 300kr till bg 180-6363, ange ert namn som referens.

Skicka sedan ett mail till medlem (@) borasjeepklubb.se med ert namn och adress så läggs ni in i vårt medlemsregister.

Vid Osdal terrängbana har det vid en inventering hittats mindre vattensalamander.

Enligt artskyddsförordningen så är mindre vattensalamander en fridlyst art. Det är därmed förbjudet att göra något som kan skada salamandern, dess ägg, larver eller bon. Det innebär att man inte får köra i öppna vattensamlingar eller dammar och inte i sumpskosmiljöer. Röda markerade områden på den bifogade kartan har bedömts ha högre naturvärden än övriga delar av området så dessa får ni inte köra i. Salamandrarna lever främst i de rödmarkerade områdena i södra delen av kartan.

På våren i april och maj så leker salamandrarna i fiskfria vattensamlingar och dammar, om det är rätt vattenkvalitet och finns bra växter som de kan fästa sina ägg på. Resten av året lever de vuxna salamandrarna i sumpskogar med mycket död ved, oftast nära lekdammarna. Salamanderns ägg kläcks på våren och sedan lever ynglen i dammarna i 4 månader, dvs över sommaren.

Utdrag ur Artskyddsförordningen (2007:845)

6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

I övrigt så får man inte köra så det blir körskador. Man får inte köra i bäckar eller våtmarker.

Det är föreningarnas ansvar att meddela sina medlemmar om vad som gäller och att vid behov markera ut vissa områden i fält för att extra förtydliga var man inte får köra.

I de rödmarkerade fälten får vi under inga omständigheter köra.

Körning i dessa områden kommer att beivras!

Områdena är markerade med välsyntliga skyltar och avspärrningsband.

Körförbud i röda områden

Miljöförvaltningen kommer att följa upp vilka åtgärder som gjorts för att stoppa körning i de aktuella områdena och kontrollera om körning skett.

Vi är en klubb för Jeep entusiaster i Borås med omnejd. Med jämna mellanrum anordnar vi träffar där alla är välkomna, mer information om dessa hittar du under Kalender i menyn till vänster.

Vår klubb använder sig av Osdals körområde som ligger strax utanför Borås, detta område delar vi även med FMCK och Team Wiken. Innan du kommer ut på någon av våra träffar kan det vara en bra idé att läsa igenom reglerna för körområdet, dessa hittar du under Regler i menyn till vänster.

Klubben är miljöcertifierad och driver ett aktivt miljöarbete inom motorsporten.
Under fliken Miljö hittar du hur Borås Jeepklubb arbetar för miljön.

Är du intresserad och vill veta mer, eller bli medlem?
Klicka på kontakta oss i meny till vänster.

För att kunna logga in på medlemssidorna måste man först begära en inloggning genom att skicka ett mail till medlem(snabel a)borasjeepklubb.se (Skriv ditt namn och medlemsnr)

Har ni frågor, förslag eller har ni upptäckt något felaktigt på hemsidan skicka ett mail till web(snabel a)borasjeepklubb.se

OBS! Vid eventuell olycka med personskada skall SOS 112 kontaktas samt träffledningen som måste kunna möta upp och guida räddning till rätt plats!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.